Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p.o.

Vážení návštěvníci našich stránek

Vítejte na stránkách Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace

Naše sociální služby jsou poskytovány za finanční podpory Karlovarského kraje. Na svou činnost obdržel Domov z Karlovarského kraje provozní příspěvek.

     Karlovarského kraje            Živý kraj

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad nařizuje toto mimořádné opatření:

1. S účinností ode dne 1. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz zařízení sociálních služeb tak, že poskytovatelé zařízení sociálních služeb vyjma chráněného bydlení (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) v pobytové formě a odlehčovací sociální služby v pobytové formě musí dodržovat následující pravidla:

 • Pokud se jedná o přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl uživatel sociálních služeb na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, opatrovníka, popřípadě osoby určené opatrovníkem, je-li osobou, jejíž svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí, osoby blízké nebo osoby určené uživatelem sociálních služeb, popřípadě jiných osob, které chtějí navštívit uživatele, lze ve stejném čase připustit u pacienta přítomnost nejvýše dvou osob; výjimky lze připustit z důvodů hodných zvláštního zřetele, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.
 • Každá osoba navštěvující uživatele sociálních služeb je dotazována na symptomy onemocnění COVID-19, např. formou dotazníku.
 • Pokud navštěvující osoba vykazuje pozitivní příznak odpovídající nemoci, nelze připustit její přítomnost u uživatele.
 • Shora uvedená omezení se nevztahují na přítomnost u uživatele v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
 • Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, společná terasa apod.) nebo v jednolůžkových pokojích anebo v místnosti vyčleněné pro tento účel.
 • Pravidelně je prováděna dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce, a to prostředkem s virucidním účinkem.

S účinností ode dne 1. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření jsou zákonný zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstoun nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, opatrovník, popřípadě osoby určené opatrovníkem, je-li osobou, jejíž svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí, osoba blízká nebo osoba určené pacientem, popřípadě jiná osoba, které chce navštívit pacienta, povinni dodržovat omezení uvedená v bodu 1.

U koho návštěvy a vycházky domlouvat?

Návštěvy do domova pro seniory:
Zuzana Vlčková, Dis., vedoucí DPS, tel.: 601 132 456

Návštěvy do domova pro osoby se zdravotním postižením:
Irma Vlčková, Dis., sociální pracovnice, tel.: 730 524 749
Marie Valterová, Dis., tel.: 702 232 075

Doba určená k podávání dalších informací:
Pondělí až pátek: 9:00 až 11:00 hodin a 13:00 až 14:00 hodin


Sdělení pro veřejnost: jmenování krizového štábu Domova

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 byl dne 10.3.2020 ředitelem Domova jmenován krizový štáb, který:

 • pravidelně sleduje informace ohledně šíření nákazy COVID-19;
 • je ve spojení s Krajskou hygienickou stanicí Karlovarského kraje;
 • plánuje a koordinuje preventivní opatření;
 • má zpracovaný plán krizových opatření

Další informace podají sociální pracovnice:

 • U sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením:
  • Vlčková Irma, DiS – tel. č. 730 524 749
  • Valterová Marie, DiS – tel. č. 702 232 075
 • U sociální služby domovy pro seniory:
  • Vlčková Zuzana, DiS – tel. č. 601 132 456

Doba určená podávání dalších informací:

Pondělí až pátek: 9:00 až 11:00 hodin a 13:00 až 14:00 hodin

 


Domov je součástí horské osady Mariánská, která patří pod město Jáchymov na Karlovarsku a nachází se v příjemném a klidném prostředí a provozuje dvě pobytové sociální služby.

Domov u sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením

rozšiřuje od 1. 1. 2020 cílovou skupinu uživatelů takto:

Za cílovou skupinu uživatelů jsou považováni i uživatelé s nízko funkčním PAS a dále uživatelé s vážným neurologickým onemocněním obvykle degenerativního charakteru, s vážným poškozením centrální nervové soustavy – obvykle v důsledku úrazu, nebo osoby zdravotně postižené v důsledku tělesného či smyslového postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a je u nich přednostně předpoklad návratu do běžného života.

Kapacita služby domovy pro osoby se zdravotním postižením pro cílovou skupinu uživatelů s nízko funkčním PAS činí 8 lůžek

Druhy poskytovaných služeb:

1. Domov pro osoby se zdravotním postižením

Okruh osob, kterým je služba domova určena

            Osoby se zdravotním postižením

 • s mentálním a kombinovaným postižením, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • V Domově je vykonávána ústavní výchova nebo předběžné opatření podle zvláštních právních předpisů – v těchto případech není rozhodující stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby.
 • Za cílovou skupinu uživatelů jsou považováni i uživatelé s nízko funkčním PAS a dále uživatelé s vážným neurologickým onemocněním obvykle degenerativního charakteru, s vážným poškozením centrální nervové soustavy – obvykle v důsledku úrazu, nebo osoby zdravotně postižené v důsledku tělesného či smyslového postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a je u nich přednostně předpoklad návratu do běžného života.
 • Jedná se o osobu ve věku od 3 let výše.

 

 • Oblasti potřeb a témat, ve kterých je Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské schopen poskytovat pomoc a podporu.

Osobní hygiena

 • denní hygiena
 • mytí a koupání
 • výkon fyziologické potřeby

Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • oblékání

Samostatný pohyb

 • změna polohy
 • manipulace s předměty
 • pohyb ve vlastním prostoru
 • pohyb mimo zařízení

Zajištění stravování

 • příprava a příjem stravy

Péče o domácnost

 • úklid a údržba vlastního prostoru
 • péče o oblečení, boty
 • udržování tepelného komfortu, obsluha spotřebičů

Zajištění kontaktu se společenským prostředím

 • společenské kontakty
 • orientace
 • komunikace
 • využívání běžných veřejných služeb

Seberealizace

 • vzdělávání
 • oblíbené činnosti

Péče o zdraví a bezpečí (rizika)

 • zajištění bezpečí
 • zdraví
 • zdravá výživa

Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

 • finanční a majetková oblast
 • základní doklady
 • účast na veřejném životě
 • ochrana práv

Kapacita: 140 lůžek, z toho 5 dětských a 8 pro uživatele s nízko funkčním PAS

Z celé kapacity jsou 2 lůžka vyčleněné k okamžitému přijetí zájemce o službu pro osoby z okruhu osob, kterým je sociální služba určena (totožná cílová skupina). Lůžka jsou využívána v případě, kdy je nutno zajistit bezodkladnou péči v krizové situaci (např. propuštění osoby ze zdravotnického zařízení bez zajištění další péče, zajištění péče v souvislosti s výkonem povinnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle ustanovení § 92 písm. a) a krajského úřadu dle ustanovení § 93 písm. a) zákona o sociálních službách; přechodné zhoršení zdravotního stavu pečující osoby, dlouhodobá hospitalizace pečující osoby, úmrtí pečující osoby, neschopnost pečující osoby nadále zvládat poskytování péče v domácím prostředí ohrožující zdravotní stav zájemce). 

Délka přechodného pobytu zpravidla nepřesahuje dobu 3 měsíců.

 

 

 

Identifikátor služby: 1588549

 

  2. Domov pro seniory

Okruh osob, kterým je služba určena

 • Senioři (služba je určena dospělým osobám od 60 let a dále seniorům od 65 let věku. Jedná se o osoby, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů).

Věková struktura cílové skupiny:

 • dospělí (od 60 let) mladší senioři (65 – 80 let) starší senioři (nad 80 let)

 

 • Oblasti potřeb a témat, ve kterých je Domov pro seniory v Mariánské schopen poskytovat pomoc a podporu.

Osobní hygiena

 • denní hygiena
 • mytí a koupání
 • výkon fyziologické potřeby

Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • oblékání

Samostatný pohyb

 • změna polohy
 • manipulace s předměty
 • pohyb ve vlastním prostoru
 • pohyb mimo zařízení

Zajištění stravování

 • příprava a příjem stravy

Péče o domácnost

 • úklid a údržba vlastního prostoru
 • péče o oblečení, boty
 • udržování tepelného komfortu, obsluha spotřebičů

Zajištění kontaktu se společenským prostředím

 • společenské kontakty
 • orientace
 • komunikace
 • využívání běžných veřejných služeb

Seberealizace

 • vzdělávání
 • oblíbené činnosti

Péče o zdraví a bezpečí (rizika)

 • zajištění bezpečí
 • zdraví
 • zdravá výživa

Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

 • finanční a majetková oblast
 • základní doklady
 • účast na veřejném životě
 • ochrana práv

 

Kapacita činí 30 lůžek. 

Z celé kapacity jsou 2 lůžka vyčleněné k okamžitému přijetí zájemce o službu pro osoby z okruhu osob, kterým je sociální služba určena (totožná cílová skupina). Lůžka jsou využívána v případě, kdy je nutno zajistit bezodkladnou péči v krizové situaci (např. propuštění osoby ze zdravotnického zařízení bez zajištění další péče, zajištění péče v souvislosti s výkonem povinnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle ustanovení § 92 písm. a) a krajského úřadu dle ustanovení § 93 písm. a) zákona o sociálních službách; přechodné zhoršení zdravotního stavu pečující osoby, dlouhodobá hospitalizace pečující osoby, úmrtí pečující osoby, neschopnost pečující osoby nadále zvládat poskytování péče v domácím prostředí ohrožující zdravotní stav zájemce). 

Délka přechodného pobytu zpravidla nepřesahuje dobu 3 měsíců.

 

Identifikátor služby: 6306854

 

Domov v souladu s § 36 Vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou seprovádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, neposkytuje služby osobám

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční choroby
 • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Kontaktní informace

Adresa:

Domov pro osoby se zdravotním postižením
v Mariánské, příspěvková organizace

Jáchymov, část Mariánská č.p.161,
pošta Ostrov 363 01

IČ: 71175296
Email: 
domov.marianska@domov-marianska.cz
Irma Vlčková, Dis.sociální pracovnice DOZP   354 224 207, 730524749
Marie Valterová, Dis.sociální pracovnice DOZP   354 224 205, 702 232 075
Zuzana Vlčková, Dis
vedoucí DPS- 601 132 456
› všechny kontakty
Žádný příspěvek ...
Karlovarský kraj
© 2014 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p.o. - Tvorba stránek Petr Peti