Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p.o.
úvodní stranaDOZPVeřejný závazek

Veřejný závazek

Veřejný závazek

Veřejný závazek Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské

 

Vize

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské je založen pro pomoc veřejnosti jako profesionální služba pro osoby se zdravotním postižením a jejich blízké, respektující potřeby a individualitu těchto osob.

 

Poslání organizace

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, které je pobytovým zařízením sociálních služeb Karlovarského kraje, je poskytovat lidem se zdravotním postižením služby, které jim umožní žít plnohodnotný život a podpoří je v rozvoji nebo upevnění jejich dovedností a schopností. Usilujeme o to, aby se naši uživatelé mohli rozhodovat o svém dalším životě a o zapojení do života společnosti i mimo Domov.   

 

Dlouhodobé cíle

Obecným cílem Domovem poskytované sociální služby je sociální začlenění uživatelů a předcházení jejich sociálnímu vyloučení. Naše sociální služba chce vytvářet podmínky, které umožní lidem v nepříznivé sociální situaci být součástí většinové společnosti.

Individuální přístup ke každému uživateli musí být základem pro zjišťování jeho potřeb, tužeb a přání i základem k postupné normalizaci a odstraňování jeho zdravotního omezení a rizik při sociálním začleňování. Základním cílem je poskytovat nutnou podporu a péči uživatelům tak, aby se jim otevřela cesta k využívání jiných než pobytových sociálních služeb. 

Cílem pro další rozvoj poskytované služby jsou úpravy prostředí uživatelů s vizí umožnit jim žít s asistenční službou mimo Domov a dále

 • Podpořit každého uživatele v rozvoji jeho schopností a ve zvyšování jeho nezávislosti na Domově.
 • Podpořit každého uživatele při spoluúčasti na vytváření prostředí, které je blízké běžnému způsobu života.
 • Zajistit komplexní zdravotní, ošetřovatelskou a rehabilitační péči, která podporuje rozvoj uživatele k dosažení co nejvyšší kvality života a snížení jeho závislosti na poskytované službě (kvalitní lékařský dohled je zabezpečován smluvně u každého klienta).
 • Podpořit každého uživatele při získávání odpovídajícího pracovního uplatnění.
 • Postavit systém podpory a péče v Domově důsledně na individuálním přístupu ke každému uživateli, do tohoto systému aktivně zapojit každého uživatele.
 • U každého uživatele zpracovat analýzu rizik a nebránit mu, aby se dostával do kontaktu s problémovými situacemi běžného života.
 • Zajistit, aby každý uživatel mohl spoluutvářet kvalitu a způsob poskytování sociální služby. 

 

Krátkodobé cíle

 • revize způsobu poskytování služeb, metodických postupů a vnitřních dokumentů zařízení dle přijatých principů domova
 • zajištění spolupráce s dobrovolníky
 • oslovení sponzorů              

 

Základní principy poskytované služby  

Za účelem dosažení stanovených cílů uplatňuje Domov při poskytování služeb následující principy:

 • Bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb. DOZP garantuje oboustranně bezpečný způsob poskytování služeb a jejich kvalitu, klade důraz na další vzdělávání zaměstnanců a pravidelné hodnocení zaměstnanců i poskytovaných služeb.
 • Individualizovaná podpora uživatele. Každý uživatel má služby poskytovány na základě dohodnutých osobních cílů a plánů k jejich dosažení, tyto cíle i plány jsou pravidelně hodnoceny a pružně přizpůsobovány aktuální situaci.
 • Maximální naplňování práv uživatele. DOZP při poskytování služeb dbá, aby byla zajištěna ochrana práv uživatelů a tato práva byla maximálně naplňována.
 • Odpovědnost poskytovatele. Role jednotlivých zaměstnanců zapojených do poskytování sociálních služeb jsou jasně definovány, včetně příslušných kompetencí a z toho plynoucích odpovědností.
 • Rovné podmínky pro všechny uživatele. Systém sociálních služeb v DOZP dává všem stejné příležitosti a přistupuje spravedlivě ke všem skupinám uživatelů a k jednotlivým složkám služeb.
 • Řešení problémů na základní úrovni. Jakýkoliv problém je vždy řešen nejbližším subjektem na daném místě a na nejnižší možné úrovni rozhodování a řízení, na které jej řešit lze.
 • Samostatnost uživatele. Podpora a nezbytná míra péče poskytované služby jsou pro uživatele vyžadovanou podporou v situacích, ve kterých si sám neporadí, úplná péče je poskytována pouze v situaci, kdy spoluúčast uživatele není možná. 
 • Standardizace. V DOZP vytváříme standardy kvality sociální péče ne proto, abychom je měli někde schovány, ale proto, abychom s nimi pracovali, aby je všichni znali a ztotožňovali se s nimi. Na základě vyhodnocování našich standardů sami poznáme, zda-liposkytujeme kvalitní sociální péči našim uživatelům. 
 • Transparentnost při poskytování služeb. Veškerá činnost DOZP je průhledná, je o ní zajištěna dostatečná informovanost, která umožňuje jak odbornou diskusi, tak veřejnou kontrolu.
 • Týmová spolupráce. Profesionalita poskytovaných služeb vychází z týmové spolupráce všech zainteresovaných profesí uvnitř i vně poskytovatele, důraz je přitom kladen na vzájemný dialog a dohodu.
 • Vnímání osoby uživatele  ve všech souvislostech. Když poskytované služby pokrývají jen část potřeb uživatele, jsou vždy plánovány a prováděny i s ohledem na ostatní požadavky a odlišnosti jednotlivých uživatelů, jejich rodinnou situaci, zájmy, vztahové sítě apod.
 • Zamezení sociálního vyloučení uživatele. Poskytované služby směřují k zapojení uživatele do života ve společnosti, uživatel je podporován při využívání vnějších dostupných služeb. 
 • Zapojení uživatele do spolurozhodování. Uživatel se může individuálně i ve skupině s ostatními podílet na spolurozhodování o poskytovaných službách, o svém vlastním životě a poskytovatel mu  k tomu aktivně nabízí možnosti, je respektován jeho názor.

 

Etické zásady a pravidla pro ochranu práv klientů před předsudky a negativním hodnocením 

Etické zásady práce a pravidla pro ochranu práv klientů před předsudky a negativním hodnocením jsou stanoveny v Etickém kodexu zaměstnance.

 

Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením 

 • Společnost je informována o poskytování služby v rámci webových stránek a článků v tisku.
 • Domov v rámci  nabízené služby zprostředkuje uživatelům kontakt se společenským prostředím.
 • V Domově vytváříme podmínky k propojení klientů Domova s běžným společenským prostředím v rámci společenských, kulturních a aktivizačních činností. 
 • Každoročně pořádáme Dny otevřených dveří.
 • Spolupracujeme s institucemi a jednotlivci. Podporujeme naše uživatele hlavně v hledání si přátel ve vrstevnické skupině obyvatel, respektujeme ale jejich výběr a preference. Dobrovolníky především z řad studentů využíváme také při konání velkých kulturních akcí, které pořádáme. 
 • Snažíme se o posílení pozitivního přístupu veřejnosti k osobám, kterým jsou sociální služby poskytovány.
 • Snažíme se vytvářet pozitivní náhled na uživatele služby - podporujeme ho v hledání jeho silných stránek (posílení role, pozitivní komunikace, neznačkování uživatele psychologickou či zdravotní diagnózou).
 • Snažíme se o prevenci vytváření přehnaného soucitu a představy závislosti uživateli na poskytované sociální službě.
 • Snažíme se o zamezení vzniku předsudků a stigmatizace u uživatelů (např. nevhodné, špinavé oblečení, účes aj..).
 • Každého uživatele respektujeme včetně jeho odlišností a zvláštností. 
 • Uživatele neoslovujeme familiárně, v žádném případě ani vulgárně, pokud uživatel bude vyžadovat nějaké specifické oslovování, vyhovíme mu, popř. se s ním dohodneme.  
 • Klademe důraz na vhodný způsob vyjadřování, volbu slov a způsob jednání, chování a vystupování v sociální sféře. 
 • Zajišťujeme, aby se uživatelé ohroženi sociálním vyloučením zapojovali do běžného života.
 • Pracovníci zachovávají mlčenlivost o uživatelích, kromě informací, které Domov zveřejňuje.  

 

Zásady poskytování sociální služby

 

 • Při práci odkládáme svoje vlastní názory, hodnoty a předsudky.
 • Jsme empatičtí – umíme se vcítit, rozumíme emocím a motivům druhého člověka.
 • Služby vždy poskytujeme v zájmu klientů a postupujeme podle písemně definovaných vnitřních směrnic a pokynů pro službu.
 • Etický kodex pracovníků dodržují všichni pracovníci domova.
 • Personál respektuje vůli, důstojnost, soukromí, diskrétnost a další práva klientů.
 • Personál jedná s klientem s respektem ke všem jeho lidským právům.
 • Pokud hovoříme s třetí osobou v přítomnosti klienta, mluvíme také na klienta. Nechováme se jako by nebyl přítomen. V rámci možností dodržujeme tradice a zvyky klientů.
 • Vytváříme vzájemnou důvěru mezi personálem a klienty.
 • Před vstupem na pokoj vždy zaklepeme, bez ohledu na to, zda klient zvládne odpovědět.
 • Používáme pro klienta přirozený jazyk bez odborných terminologií. Nepoužíváme direktivní tón.
 • Informace klientům podáváme včas a srozumitelným způsobem.
 • Slovně komentujeme vše, co budeme dělat nebo co právě s klientem děláme.
 • Umíme se pružně přizpůsobit potřebám klientů a hledat cesty k jejich naplnění.
 • Klientům poskytujeme dostatek času na jednotlivé činnosti. Nespěcháme.
 • Klienti žijí svým způsobem života, který by se měl v co největší míře blížit způsobu života jejich vrstevníků v domácím prostředí. 
 • Klienti sami rozhodují o době vstávání a ukládání se ke spánku apod.
 • Klienti jednají na základě vlastního rozhodnutí, sami rozhodují, které služby jsou pro ně důležité.

Kontaktní informace

Adresa:

Domov pro osoby se zdravotním postižením
v Mariánské, příspěvková organizace

Jáchymov, část Mariánská č.p.161,
pošta Ostrov 363 01

IČ: 71175296
Datová schránka: gcpuy8t
Email: 
domov.marianska@domov-marianska.cz
Irma Vlčková, DiS. sociální pracovnice DOZP 354 224 207, 730524749
Bc. Petra Krauzová sociální pracovnice DOZP 354 224 205, 724 100 576
Zuzana Vlčková, DiS vedoucí DPS 601 132 456
› všechny kontakty
Žádný příspěvek ...
Žádná fotogalerie ...
© 2014 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p.o. - Tvorba stránek Petr Peti