Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p.o.
úvodní stranaDOMOV PRO SENIORY

DOMOV PRO SENIORY

Vnitřní předpisy DpS

Vloženo: 02. květen 2017 v 14:09

Vnitřní předpisy

Domácí řád DpS Stáhnout zdeDomácí řád DpS
Název dokumentu › Domácí_řád_DpS.pdf /
Velikost: 385.2 kB

Textový soubor typu pdf.
Tento soubor lze zobrazit v prohlížečí Acrobat Reader.
Sazby úhrad za sjednané služby v roce 2023 Stáhnout zdeSazby úhrad za sjednané služby v roce 2023
Název dokumentu › Směrnice_úhrady_1_2023_DPS.pdf /
Velikost: 163.8 kB

Textový soubor typu pdf.
Tento soubor lze zobrazit v prohlížečí Acrobat Reader.
Vzor přehledu úhrad DPS Stáhnout zdeVzor přehledu úhrad DPS
Název dokumentu › Příloha č.3_sm_1_2023_úhradník.pdf /
Velikost: 102.3 kB

Textový soubor typu pdf.
Tento soubor lze zobrazit v prohlížečí Acrobat Reader.
Smlouva o poskytnutí sociální služby DPS Stáhnout zdeSmlouva o poskytnutí sociální služby DPS
Název dokumentu › Smlouva_DpS_finál.pdf /
Velikost: 189.4 kB

Textový soubor typu pdf.
Tento soubor lze zobrazit v prohlížečí Acrobat Reader.
Sazby úhrad za sjednané služby v roce 2024 Stáhnout zdeSazby úhrad za sjednané služby v roce 2024
Název dokumentu › Úhradník 2024_1.1.DPS.pdf /
Velikost: 144.8 kB

Textový soubor typu pdf.
Tento soubor lze zobrazit v prohlížečí Acrobat Reader.
Hlavní zásady pro odhlašování stravy Stáhnout zdeHlavní zásady pro odhlašování stravy
Název dokumentu › Příloha č.2_sm_1_2023.pdf /
Velikost: 89.2 kB

Textový soubor typu pdf.
Tento soubor lze zobrazit v prohlížečí Acrobat Reader.

Formuláře DPS

Vloženo: 29. leden 2017 v 18:34

Formuláře DPS

Vstupní dotazník k přijetí klienta DPS Stáhnout zdeVstupní dotazník k přijetí klienta DPS
Název dokumentu › Vstupní_dotazník_DpS.pdf /
Velikost: 108.6 kB

Textový soubor typu pdf.
Tento soubor lze zobrazit v prohlížečí Acrobat Reader.

Co udělat, máte-li zájem stát se naším klientem?

 • Kontaktujte sociální pracovnici nebo ředitele Domova – osobně, telefonicky, e-mailem nebo písemně na níže uvedené adrese. 
 • Již při tomto prvním kontaktu nám sdělíte některé základní informace: Vaše jméno, věk, bydliště, telefonický nebo jiný kontakt, míru podpory a důvody pro poskytování sociální služby. 
 • Zodpovíme Vaše dotazy o sociální službě v Domově a zároveň Vám nabídneme informace o poskytovaných terénních a ambulantních službách v místě Vašeho bydliště. 
 • Domluvíme se na společném termínu, kdy byste nás mohl(a) navštívit v našem zařízení. 
 • Můžeme se dohodnout na předání formuláře Žádost o poskytování sociální služby, jejíž součástí je Vyjádření lékaře o Vašem zdravotním stavu nebo si oba uvedené formuláře můžete stáhnout z těchto webových stránek. 
 • Při návštěvě si zařízení prohlédnete, získáte podrobnější informace o naší službě a my se dozvíme více o Vašich potřebách. 
 • V případě, že zájem o naší službu z Vaší strany trvá a spadáte do cílové skupiny Domova, domluvíme se na návštěvě ve Vašem bydlišti, kde provedeme sociální šetření. 
 • Dle domluvy můžeme nejprve přijet na sociální šetření a poté nás teprve navštívíte vy. Cílem šetření je posoudit v přirozeném prostředí Vaši míru závislosti na pomoci jiné fyzické osoby, seznámit se s Vaším domácím prostředím, Vašimi potřebami a zvyklostmi, lépe poznat život, který jste doposud vedl(a). Snáze pak můžeme porozumět Vašim představám, nárokům a očekáváním. 
 • Vaši žádost o poskytování sociálních služeb následně posoudíme z hlediska individuální vhodnosti poskytovaných služeb pro Vaši osobu i s hlediska výše uvedeného upozornění. Poté budete obratem ředitelem Domova písemně informován(a), zda jste do zařízení přijat(a). Při nepřijetí , Vám budou veškeré písemnosti vráceny .
 • Odmítnutí žadatele o službu je řešeno vnitřním předpisem Pravidla pro odmítnutí zájemce o službu. 

Kontakt na vedoucí Domova pro seniory

 • Zuzana Vlčková, Dis vedoucí DPS  601 132 456, 354 224 223, email: zvlckova@domov-marianska.cz

Kontakt na sociální pracovnice Domova

 • Irma Vlčková, Dis tel.: 354 224 207 nebo 730 524 749, e-mail: vlckova@domov-marianska.cz

Kontakt na ředitele Domova 

 • Ing. Pavel Novák tel.: 354 224 250 nebo 731 449 310, e-mail: domov.marianska@domov-marianska.cz

Veřejný závazek Domova pro seniory

 

Vize

Domov pro seniory v Mariánské je založen pro pomoc veřejnosti jako profesionální služba pro seniory a jejich blízké, respektující potřeby a individualitu seniorů.

 

Poslání

Jsme novým domovem pro lidi, kterým stáří již nedovolí žít ve svém domácím prostředí a kteří nemohou a nechtějí být svým blízkým na obtíž. Kolektiv profesionálních pracovníků a odborníků pomáhá těmto lidem zachovat si svůj dosavadní životní styl, žít plnohodnotně a důstojně v době snížené soběstačnosti.

 

Dlouhodobé cíle

 • zlepšení prostředí domova
 • vzdělávání pracovníků přímé péče v konceptu smyslové aktivizace, bazální stimulace klientů a metodě validace a zavádění těchto metod do poskytované péče klientům
 • rozvoj individualizace služby pro klienty
 • zlepšení informovanosti veřejnosti o poskytovaných službách,

 

Krátkodobé cíle

 • revize způsobu poskytování služeb, metodických postupů a vnitřních dokumentů zařízení dle přijatých principů domova
 • zajištění spolupráce s dobrovolníky
 • oslovení sponzorů

 

Principy služby a poskytovatele

 

            Principy organizace vyjadřují hodnoty společné celému pracovnímu týmu při práci s klienty a jsou součástí kultury poskytovatele.

 

Principy služby

 • Poskytujeme služby klientům tak, aby vždy byla zachována jejich práva a lidská důstojnost.
 • Podporujeme klienty v možnosti dovybavit si pokoj vlastním nábytkem a osobními věcmi.
 • Vážíme si zkušeností a moudrosti našich klientů a vytváříme podmínky, jak jimi obohatit naši společnost.
 • Nepřizpůsobujeme naše klienty službám, které poskytujeme, ale naopak se snažíme nabízené služby přizpůsobit jejich potřebám.
 • Myslíme na společenské vyžití našich klientů a podporujeme jejich potřebu sounáležitosti a vzájemného sdílení.
 • Při práci s klienty uplatňujeme metody bazální stimulace, smyslové aktivizace a validace.
 • Klienty podporujeme v zachování přirozených rodinných a přátelských vazeb.
 • Dokážeme podpořit klienty v jejich samostatném rozhodování a naplňování jejich individuálních přání.
 • Činíme kroky k omezení předsudků a negativního hodnocení našich klientů ze strany veřejnosti.

 

Zásady poskytování sociální služby

 

 • Při práci odkládáme svoje vlastní názory, hodnoty a předsudky.
 • Jsme empatičtí – umíme se vcítit, rozumíme emocím a motivům druhého člověka.
 • Služby vždy poskytujeme v zájmu klientů a postupujeme podle písemně definovaných vnitřních směrnic a pokynů pro službu.
 • Etický kodex pracovníků dodržují všichni pracovníci domova.
 • Personál respektuje vůli, důstojnost, soukromí, diskrétnost a další práva klientů.
 • Personál jedná s klientem s respektem ke všem jeho lidským právům.
 • Pokud hovoříme s třetí osobou v přítomnosti klienta, mluvíme také na klienta. Nechováme se jako by nebyl přítomen. v rámci možností dodržujeme tradice a zvyky klientů.
 • Vytváříme vzájemnou důvěru mezi personálem a klienty.
 • Před vstupem na pokoj vždy zaklepeme, bez ohledu na to, zda klient zvládne odpovědět.
 • Používáme pro klienta přirozený jazyk bez odborných terminologií. Nepoužíváme direktivní tón.
 • Informace klientům podáváme včas a srozumitelným způsobem.
 • Slovně komentujeme vše, co budeme dělat nebo co právě s klientem děláme.
 • Umíme se pružně přizpůsobit potřebám klientů a hledat cesty k jejich naplnění.
 • Klientům poskytujeme dostatek času na jednotlivé činnosti. Nespěcháme.
 • Klienti žijí svým způsobem života, který by se měl v co největší míře blížit způsobu života jejich vrstevníků v domácím prostředí. 
 • Klienti sami rozhodují o době vstávání a ukládání se ke spánku, době koupání, apod.
 • Klienti jednají na základě vlastního rozhodnutí, sami rozhodují, které služby jsou pro ně důležité.

 

Etické zásady a pravidla pro ochranu práv klientů před předsudky a negativním hodnocením 

Etické zásady práce a pravidla pro ochranu práv klientů před předsudky a negativním hodnocením jsou stanoveny v Etickém kodexu zaměstnance.

 

Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením 

·           Společnost je informována o poskytování služby v rámci webových stránek a článků v tisku.

·           Domov v rámci  nabízené služby zprostředkuje uživatelům kontakt se společenským prostředím.

·           V Domově vytváříme podmínky k propojení klientů Domova s běžným společenským prostředím v rámci společenských, kulturních a aktivizačních činností. 

·           Každoročně pořádáme Dny otevřených dveří.

·           Spolupracujeme s institucemi a jednotlivci. Podporujeme naše uživatele hlavně v hledání si přátel ve vrstevnické skupině obyvatel, respektujeme ale jejich výběr a preference. Dobrovolníky především z řad studentů využíváme také při konání velkých kulturních akcí, které pořádáme. 

·           Snažíme se o posílení pozitivního přístupu veřejnosti k osobám, kterým jsou sociální služby poskytovány.

·           Snažíme se vytvářet pozitivní náhled na uživatele služby - podporujeme ho v hledání jeho silných stránek (posílení role, pozitivní komunikace, neznačkování uživatele psychologickou či zdravotní diagnózou).

·           Snažíme se o prevenci vytváření přehnaného soucitu a představy závislosti uživateli na poskytované sociální službě.

·           Snažíme se o zamezení vzniku předsudků a stigmatizace u uživatelů (např. nevhodné, špinavé oblečení, účes aj..).

·           Každého uživatele respektujeme včetně jeho odlišností a zvláštností. 

·           Uživatele neoslovujeme familiárně, v žádném případě ani vulgárně, pokud uživatel bude vyžadovat nějaké specifické oslovování, vyhovíme mu, popř. se s ním dohodneme.  

·           Klademe důraz na vhodný způsob vyjadřování, volbu slov a způsob jednání, chování a vystupování v sociální sféře. 

·           Zajišťujeme, aby se uživatelé ohroženi sociálním vyloučením zapojovali do běžného života.

·           Pracovníci zachovávají mlčenlivost o uživatelích, kromě informací, které Domov zveřejňuje.  

 

Motto: Stáří je zatím jediný možný způsob, jak se dožít vysokého věku. Projevovat úctu ke stáří znamená  jej především respektovat.

Domov pro seniory

Okruh osob, kterým je služba určena

 • Senioři (služba je určena dospělým osobám od 60 let a dále seniorům od 65 let věku. Jedná se o osoby, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů).

Věková struktura cílové skupiny:

 • dospělí (od 60 let) mladší senioři (65 – 80 let) starší senioři (nad 80 let)

 

Kapacita činí 30 lůžek. 

Z toho jsou 2 lůžka vyčleněné k okamžitému přijetí zájemce o službu pro osoby z okruhu osob, kterým je sociální služba určena (totožná cílová skupina). Lůžka jsou využívána v případě, kdy je nutno zajistit bezodkladnou péči v krizové situaci (např. propuštění osoby ze zdravotnického zařízení bez zajištění další péče, zajištění péče v souvislosti s výkonem povinnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle ustanovení § 92 písm. a) a krajského úřadu dle ustanovení § 93 písm. a) zákona o sociálních službách; přechodné zhoršení zdravotního stavu pečující osoby, dlouhodobá hospitalizace pečující osoby, úmrtí pečující osoby, neschopnost pečující osoby nadále zvládat poskytování péče v domácím prostředí ohrožující zdravotní stav zájemce). 

Délka přechodného pobytu zpravidla nepřesahuje dobu 3 měsíců.

 

Identifikátor služby: 6306854

 

Kontaktní informace

Adresa:

Domov pro osoby se zdravotním postižením
v Mariánské, příspěvková organizace

Jáchymov, část Mariánská č.p.161,
pošta Ostrov 363 01

IČ: 71175296
Datová schránka: gcpuy8t
Email: 
domov.marianska@domov-marianska.cz
Irma Vlčková, DiS. sociální pracovnice DOZP 354 224 207, 730524749
Bc. Petra Krauzová sociální pracovnice DOZP 354 224 205, 724 100 576
Zuzana Vlčková, DiS vedoucí DPS 601 132 456
› všechny kontakty
Žádný příspěvek ...
Žádná fotogalerie ...
© 2014 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p.o. - Tvorba stránek Petr Peti